<p>Každ&yacute; sportovec chce m&iacute;t představu o v&yacute;voji sv&eacute; kondice. Sporttestery jsou vhodn&eacute; pro různ&eacute; typy sportů. Využije&scaron; je při cvičen&iacute; fitness, běhu na běž&iacute;c&iacute;m p&aacute;su i v př&iacute;rodě, j&iacute;zdě na kole i &scaron;lap&aacute;n&iacute; na rotopedu. Typ sportu určuje i potřebn&yacute; rozsah funkc&iacute;.</p> <p>&nbsp;</p> <p class="inline-anchor"><a data-toggle="#toggle-1" href="#">V&iacute;ce informac&iacute;</a></p> <p class="inline-anchor">&nbsp;</p> <div id="toggle-1"> <p>Sporttester vypad&aacute; jako hodinky. Stejně jako běžn&eacute; hodinky ukazuj&iacute; čas a maj&iacute; i stopky. Hlavn&iacute; souč&aacute;stn&iacute; sporttesteru je hrudn&iacute; p&aacute;s, kter&yacute; sn&iacute;m&aacute; tepovou frekvenci. Přenos dat z hrudn&iacute;ho p&aacute;su do sporttesteru prob&iacute;h&aacute; bezdr&aacute;tově pomoc&iacute; digit&aacute;ln&iacute;ho, nebo analogov&eacute;ho sign&aacute;lu. Digit&aacute;ln&iacute; přenos je přesněj&scaron;&iacute;, protože p&aacute;s je sp&aacute;rov&aacute;n se sv&yacute;m sporttesterem. Př&iacute;stroj použ&iacute;vaj&iacute;c&iacute; analogov&yacute; sign&aacute;l může přij&iacute;mat i data z jin&eacute;ho hrudn&iacute;ho p&aacute;su. Pokud tr&eacute;nuje&scaron; ve skupině, tak se Ti může st&aacute;t, že neměř&iacute;&scaron; svůj v&yacute;kon, ale v&yacute;kon sv&eacute;ho kolegy. Toto zkreslen&iacute; u digit&aacute;ln&iacute;ho přenosu nehroz&iacute;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na z&aacute;kladě tepu dok&aacute;že sporttester dopoč&iacute;tat i sp&aacute;len&eacute; kalorie, nebo v&yacute;voj z&aacute;těže. Někter&eacute; typy sporttesterů maj&iacute; integrovan&yacute; i GPS modul. D&iacute;ky tomu m&aacute;te přehled o d&eacute;lce a průběhu trasy. Sportterster tak poskytuje cenn&aacute; data, kter&aacute; oceněn&iacute; nejen profesion&aacute;ln&iacute; sportovci.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sporttester je vynikaj&iacute;c&iacute; pomocn&iacute;k pro vytrvalostn&iacute; sportovce. Sporttester Ti umožn&iacute; držet optim&aacute;ln&iacute; tepovou frekvenci a tak efektivně hospodařit s energi&iacute;. Omez&iacute;&scaron; i riziko &ldquo;přep&aacute;len&eacute;ho&rdquo; startu a zv&yacute;&scaron;&iacute;&scaron; &scaron;anci dokončen&iacute; i dlouh&eacute; trasy.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Data z vyspělej&scaron;&iacute;ch sporttesterů můžeme přen&eacute;st do poč&iacute;tače. Obl&iacute;benou funkc&iacute; je i napojen&iacute; na soci&aacute;ln&iacute; s&iacute;tě. Může&scaron; tak srovn&aacute;vat svůj v&yacute;kon s v&yacute;konem sv&yacute;ch př&aacute;tel.</p> </div>